Tuesday, November 27, 2012

Эрдэм шинжилгээний хурал, семинар


1.ЭЗБУС-ийн багш,оюутнуудын ЭШБХ    2012 оны 2-р сар    ЭЗБУС, тэнхимүүд

2.Байгаль орчны үзэмжийг хамгаалах эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох асуудал (Олон улсын хурал)    2012 оны 11-р сар     Хуульзүйн сургууль БОХЭЗ-н төвтэй хамтран зохион байгуулах


3.Хүний эрхийг хамгаалах асуудал    2012 оны 11-р сар     Хуульзүйн сургууль Хүний эрхийн төвтэй хамтран зохион байгуулах

4.Иргэн, бизнесийн эрхзүйн онол, прагтикийн асуудал    2012 оны 11-р сар     Хуульзүйн сургууль Бизнесийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах

5.“Эрхзүйн шинэтгэл” эрдэм шинжилгээний хурал    2012 оны 11-р сар     Хуульзүйн сургууль бусад их дээд сургууль, ЭШ-ны байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, оролцох

6.Үндсэн хуулийн шинэчлэлт сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг     2012 оны 11-р сар    Хуульзүйн сургууль, оюутны зөвлөл

7.ХХ зууны Монголын түүх сэдэвт ЭШХ (Их, дээд сургуулийн хооронд)    2012 оны 11-р сар    ХС, Сэтгүүлзүйн тэнхим

8.Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Их, дээд сургуулийн дунд явагдах “Мэдлэгт суурилсан эдийн засаг” сэдэвт оюутны ЭШХ    2012 оны 12-р сар    ЭЗБУС, тэнхимүүд

9.Хууль зүйн сургуулийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг    2013 оны 2-р сар    ХЗС-ийн ЭШтөв, оюутны зөвлөл

10.“Дээд боловсролын сургалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь” сэдэвт онол, практикийн бага хурал    2013 оны 2-р сар    Хүмүүнлэгийн сургууль, тэнхимүүд

11.ОТИС-УБДС-ийн багш, оюутнуудын дунд явагддаг “ХХI зуун- Монгол гэр бүл” сэдэвт ЭШХ    2013 оны 3-р сард    Хүмүүнлэгийн сургууль, Сэтгүүлзүйн тэнхим

12.Сэтгүүлзүйн тулгамдаж буй асуудал (Сэтгүүлзүйн оюутны нээлттэй хэлэлцүүлэг )    2013 оны 2-р улирал    Хүмүүнлэгийн сургууль, Д.Ганчимэг

13.Тайваны МинЧуаны Их сургуультай хамтран зохион байгуулах Олон улсын ЭШ-ний хурал    2013 оны 2-р улирал    Хүмүүнлэгийн сургууль, Дорно дахины  хэлний тэнхим

14.“Миний мэргэжил орчуулагч” сэдэвт оюутны ЭШХ    2013 оны 2-р улирал    Хүмүүнлэгийн сургууль, Англи хэлний тэнхим

15.Англи –Америкийн түүх соёл сэдэвт ЭШХ    2013 оны 2-р улирал    Хүмүүнлэгийн сургууль, Англи хэлний тэнхим

16.Дорно дахины түүх соёл сэдэвт ЭШХ    2013 оны 2-р улирал    Хүмүүнлэгийн сургууль, Дорно дахины  хэлний тэнхим

17.Хэл шинжлэл заах арга сэдэвт багш, оюутны ЭШХ     2013 оны 2-р улирал    Хүмүүнлэгийн сургууль, тэнхимүүд

No comments:

Post a Comment