Thursday, May 17, 2012

Ажлын байран дээрээ багш хөгжих ямар боломжууд байна гэж та үздэг вэ? Оновчтой гэж үзэж буй хувилбарыг дугуйлна уу? Өөр ямар арга байж болох талаар өөрийн саналыг бичнэ үү?

бусад:
  1. хамтран ажилладаг баг бүлгээр нэг өрөөнд суух, эсвэл 1 гадаад, 1 удирдагч багш нартай хамтран нэг өрөөнд суух
  2. Санхүүгийн хэмжүүрээр дэмжих, шагнал, урамшууллын тогтолцоо
  3. практик төсөл хөтөлбөр дээр туршлагатай багш нартай баг болж хамтран ажиллах
  4. Эрчимжүүлсэн хэлний сургалт зохион байгуулах
  5. Гадны багш нараар заах аргын сургалт явуулах
  6. багшийг эрдэмжүүлэх ажлыг тусгайлсан бодлоготойгоор хэрэгжүүлэх
  7. багшийг эрдэмжүүлэх ажлыг тусгайлсан бодлоготойгоор хэрэгжүүлэх

No comments:

Post a Comment