Thursday, May 17, 2012

Та мэргэжил дээшлүүлэх дараах хувилбаруудаас аль нь хамгийн үр дүнтэй гэж үзэж байна

хамгийн үр дүнтэй гэж үзэж байгаа 5 хувилбарыг ач холбогдлоор нь дэс дараалалд оруулан дугаарлаж дугуйлна уу?Олимпийн оноо дүгнэх системээр
5-р байрт 1 оноо,
4-р байрт 2 оноо,
3-р байрт 3 оноо,
2-р байрт 4 оноо,
1-р байрт 6 оноо өгч дүгнэв.

No comments:

Post a Comment