Thursday, May 17, 2012

Мэргэжил дээшлүүлэхэд ямар саад, бэрхшээл, хүндрэл байдаг вэ? Бусад бэрхшээлүүдийг тоочин бичнэ үү?

No comments:

Post a Comment