Sunday, April 1, 2012

Отгонтэнгэр их сургуульд дотоод хяналт зохион байгуулах ажлын журам

ОТИС-ийн дотоод хяналт шалгалт нь сургуулийн хэмжээнд Монгол улсын хууль, тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан тушаал, шийдвэр бусад акт болон ОТИС-ийн дүрэм журам, Ректорын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилт, санхүү, өмч хөрөнгийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, стандарт зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил дутагдлыг илрүүлж арилгуулах замаар хууль, дүрэм, журам, стандартыг нийтээрээ хэрэгжүүлдэг хэвшил тогтооход оршино.

No comments:

Post a Comment